College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters voert namens de kerkenraad het beheer over de materiële aangelegenheden van de kerk. Het college is ook belast met het bijhouden van de registers van de leden van de kerk en de organisatie van het Kerkelijk bureau. Drie van de leden van het college zijn ouderling-kerkrentmeester en hebben zitting in de kerkenraad.*
De Achthoek maakt deel uit van de PKN in Nederland en heeft geen winst oogmerk.

Op deze pagina vindt u informatie over:
Samenstelling college
Collectebonnen
Kerkbalans
(Periodieke) giften, legaten, notarieel
Kosterschap
Trouwen in de kerk
Geboorte
Doop
Zaalhuur
Bijzondere activiteiten
Kerkelijk Bureau
Financiële verantwoording
ANBI pagina
                                                                              

Samenstelling college:

  Lid van het college:  
  Henk Hazeleger*
  Telefoon: 277 25 24
 
  Voorzitter MBF 4H9A5646 336x452
  Jan van Kampen*
  Telefoon: 277 89 35
 
  2e voorzitter
  Renata van Heck*
  Telefoon: 277 81 33
 
  Secretaris Renata van Heck

  Tèke Lanting 
  Telefoon: 277 08 57
 

  Penningmeester
  Gerrit Burgstede
  Telefoon: 277 18 00
 
 
  Kerkmeester
  Geen lid van het college:  
  Dick Stam            
  Telefoon: 277 15 99
 
   Boekhouder

  Johan Slappendel
  Telefoon: 277 24 00
  b

  Financiële acties: 
  kerkbalans, vrijwillige  
  bijdragen, paascollecte,
  solidariteitskas en
  eindejaar collecte.
  Administrateur vrijwillige
  bijdragen.

 

  Kees Zandijk             
  Telefoon: 277 40 17
 
  Coördinatie
  kostersgroep
 

 


Collectebonnen

Indien gewenst kan men collectebonnen aanschaffen. Bonnen bestellen kunt u door het benodigde bedrag over te maken naar rek. nr.NL33 ABNA 0486 1013 04 t.n.v. Protestantse gemeente  'de Achthoek' (vermeld de kleur). De bonnen worden dan thuis bezorgd.

  Waarde bon    Aantal bonnen per vel    Bedrag per vel    Kleur 
€ 0,75 20 € 15,00  groen
€ 1,25 20 € 25,00  oranje
€ 2,00 20 € 40,00 blauw

Bezorging in de zomerperiode

Wilt u er van verzekerd zijn dat u in de zomerperiode (juni t/m augustus) over voldoende bonnen beschikt, bestel deze dan tijdig (vóór juni). Ook de verzorger van de bonnen gaat wel eens met vakantie.


 

 

 

 


We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Verbinding gezocht!
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven. En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God. Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen. In 2018 gaf onze gemeente € 173.000 aan de actie Kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor! In alle vrijheid en bescheidenheid vragen we u ook dit jaar een bedrag te schenken aan Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee aan onze gemeente. Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans. 

Daarom is er Kerkbalans.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. Uw vrijwillige bijdragen zien we graag tegemoet op: IBAN: NL10ABNA0447100831 t.n.v. Prot. Gemeente De Achthoek te Scherpenzeel. 


(Periodieke) giften, legaten, notarieel

De kerkgenootschappen die deelnemen aan Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Giften aan goede doelen of ANBI’s – dus ook uw bijdrage aan Kerkbalans en het bedrag van aangeschafte collectebonnen – zijn (deels) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar geeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Als u in een overeenkomst vastlegt dat u tenminste 5 jaar een vast bedrag aan de kerk wilt schenken, is uw gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Informatie hierover kunt u krijgen bij de administrateur kerkelijke bijdragen. Voor een advies op maat, mail naar . Op de website van de belastingdienst (zoek naar periodieke giften) is ook veel informatie over dit onderwerp te vinden. Het RSIN/ fiscaal nummer van De Achthoek is 800867002.


 Kosterschap 

Het kosterschap wordt ingevuld door een groot aantal vrijwilligers. Zij zijn verdeeld in 4 groepen. Elke groep doet een week dienst en verricht dan alle voorkomende taken die bij het “kosteren” horen.
Voor de kerkdiensten is een 6-tal kosters inzetbaar en ook het koffie-uurtje na de ochtenddienst wordt verzorgd door veel vrijwilligers. Het geheel wordt centraal aangestuurd door een 2-tal coördinatoren, die elkaar bij afwezigheid vervangen. De coördinatoren zijn o.m. belast met:
-       het beheer van de agenda (wie gebruikt welke zaal en wanneer);
-       het opstellen van de roosters (wie doet wanneer dienst);
-       het fungeren als aanspreekpunt voor alle koster-aangelegenheden;
-       de verhuur van de zalen.
Voor vragen en opmerkingen over het kosterswerk en natuurlijk ook het kosterschap (Waarom zou u eigenlijk niet meedoen?) en ook over het reserveren van zaalruimte kunt u terecht bij onze coördinatoren:
Telefoonnummer: 0623 69 29 19
E-mailadres:  

Bij het reserveren van zaalruimte graag opgeven:
- welke zaal u bij voorkeur wilt reserveren (indien beschikbaar);
- voor welke tijdstippen u denkt aanwezig te zijn (van-tot);
- voor hoeveel personen;
- cateringwensen.


Trouwen in de kerk

Als u in een eredienst een zegen over uw huwelijk of levensverbintenis wilt vragen kunt u het beste eerst contact opnemen met uw predikant, ook als de dienst buiten Scherpenzeel en onder leiding van een andere predikant zal plaatsvinden. Het Kerkelijk bureau kan u ook nader informeren over deze, voor u, belangrijke gebeurtenis.


Geboorte

Het is wenselijk dat u de geboorte van een zoon of dochter zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het Kerkelijk bureau. Dit kan b.v. door het sturen van een geboortekaartje.


Doop

Als u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met de predikant die in de eerstvolgende doopdienst voorgaat.


Zaalhuur

De zalen in de kerkgebouwen kunnen, voor zover niet in gebruik voor eigen activiteiten, worden gehuurd voor (kerkelijk gerelateerde)  bijeenkomsten. Dat wil zeggen dat de doelstellingen van de huurder en het gebruik niet strijdig zijn met het karakter van het gebouw en de ruimten.

De kerkzaal van de Achtkanter (ca. 350 zitplaatsen) heeft een prima akoestiek en is zeer geschikt voor concerten, het optreden van koren en het maken van CD-opnamen.


Bijzondere activiteiten

In 2018 hebben we de volgende speciale werkzaamheden kunnen uitvoeren: Isolatie van de muren van de Doorslag, een nieuwe PVC vloer in de bovenzaal en diverse renovatiewerkzaamheden in onze pastorieën.


Kerkelijk Bureau

Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie graag doorgeven aan het Kerkelijk bureau.

Mevrouw J. Hazeleger-van Ginkel,
Prinsenlaan 61
3925 BL Scherpenzeel
033 277 25 24